Algemene voorwaarden


1 De inhoud van de website www.Mobiel500.nl

Mobiel500 heeft de inhoud van deze site met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Alle informatie op de site met betrekking tot de aangeboden producten is echter afkomstig van derden, de diverse adverteerders. Deze derden zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie. Mobiel500 draagt voor de inhoud van de geplaatste advertenties geen enkele verantwoordelijkheid.

2 Overeenkomst

Mobiel500 probeert kopers en verkopers tot elkaar te brengen. Mobiel500 is echter nimmer partij bij een overeenkomst die gesloten wordt tussen koper en verkoper door gebruikmaking van de site.

3 Aansprakelijkheid

3.1 Mobiel500 sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit het gebruik van de site. Meer in het bijzonder zal Mobiel500 in geen geval aansprakelijk zijn voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en/of voortvloeit uit: handelingen door u verricht, zoals het sluiten van een overeenkomst, die zouden zijn ingegeven door op de site geplaatste advertenties; de onmogelijkheid de site te gebruiken; het niet voldoen van een product dat wordt aangeboden op de site aan de specificaties zoals gemeld op de site; het feit dat de informatie op de site onjuist, onvolledig of niet actueel is; het onrechtmatig gebruik van de systemen van Mobiel500, waaronder de site, door een derde; handelingen van de wederpartij nadat u daarmee een overeenkomst heeft gesloten door gebruikmaking van de site.
3.2 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Mobiel500 of haar ondergeschikten.
3.3 Iedere adverteerder dient er zorg voor te dragen dat de omschrijving van het door hem aangeboden product overeenkomt met de werkelijkheid en derhalve juist en volledig is. Door het plaatsen van een advertentie geeft u Mobiel500 toestemming de informatie over het betreffende product te plaatsen.
3.4 Het is uitdrukkelijk verboden advertenties te plaatsen op Mobiel500 op een andere wijze dan beschreven is op Mobiel500.
3.5 Gelijk met het aanbieden van uw product op de site dient u ook een minimumprijs te bepalen, waarvoor het product kan worden gekocht. Indien u vergeet een minimumprijs te melden bij de advertentie, heeft Mobiel500 het recht de waarde van het aangeboden product zelf te beoordelen en deze waarde als minimumprijs te hanteren.
3.6 Mobiel500 behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen de teksten van advertenties in te korten of te wijzigen. Mobiel500 behoudt zich ook het recht voor om advertenties zonder opgave van redenen te verwijderen van Mobiel500. Dit zal zich in ieder geval voordoen, maar niet alleen, in de volgende gevallen:
De betreffende producten zijn in een "verkeerde" rubriek geplaatst.
De producten en/of de prijs in de advertenties zijn op onjuiste en/of onvolledige wijze beschreven.
Het betreffende product en/of advertentie maakt inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van derden.
Het betreffende product zou op enige andere wijze schade kunnen veroorzaken aan de eigendom van derden.
Het betreffende product is in meer dan één rubriek of anderszins dubbel geplaatst.
Het betreffende product en/of de inhoud van de advertentie bevat discriminerende uitingen, (kinder)porno materiaal of is anderszins onrechtmatig.
Advertenties die anderszins naar de mening van Mobiel500 aanstootgevend zijn.
Er bestaat een vermoeden dat het gestolen producten betreft.
Het betreffende product is een vuurwapen of een daaraan gerelateerd product.
3.7 U vrijwaart Mobiel500 tegen elke rechtsvordering die is gebaseerd op de bewering dat uw advertentie inbreuk maakt (intellectuele) eigendomsrechten van derden.
3.8 De totale aansprakelijkheid van Mobiel500 voor directe schade wegens toerekenbare tekortkomingen met betrekking tot de juiste, volledige en tijdige plaatsing van de advertentie is beperkt tot het bedrag dat u voor deze plaatsing heeft betaald aan Mobiel500.
3.9 Mobiel500 is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade door verlies van gegevens.
3.10 U vrijwaart Mobiel500 volledig voor alle mogelijke claims van uzelf en derden op enige wijze voortvloeiende uit en/of verband houdende met een overeenkomst die u sluit door gebruikmaking van deze site.
3.11 De site bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites van derden. Mobiel500 heeft geen zeggenschap over deze websites. Mobiel500 is nimmer aansprakelijk en verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.
Indien en voorzover enige bepaling van de algemene voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Mobiel500 zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter. Deze algemene voorwaarden kunnen te allen tijde door Mobiel500 aangepast worden. Mobiel500 adviseert daarom de algemene voorwaarden regelmatig te bekijken.
4 Gegevens

4.1 Indien u gebruik wenst te maken van deze site, zal u ervoor zorgdragen dat uw gegevens waaronder, mede doch niet beperkt tot en voor zover van toepassing, uw e-mail adres en zover relevant, uw naam, adres, postcode en bankrekeningnummer volledig, juist en actueel zijn. Daarnaast garandeert u dat u wettelijk bevoegd bent op enige wijze gebruik te maken van de site en de ingevoerde gegevens.
4.2 Uw gegevens zullen worden gebruikt om derden in staat te stellen een overeenkomst met u te sluiten.
4.3 Voor het goed functioneren van de site verzamelt Mobiel500 informatie onder meer door middel van IP-gegevens en cookies. Met deze informatie kan Mobiel500 onderdelen van de site en aangeboden diensten afstemmen op de wensen van de gebruikers. De service en het gebruiksgemak van Mobiel500 wordt hierdoor voor de gebruiker verhoogd.
4.4 Omdat de medewerkers van Mobiel500 dit voor zichzelf ook wensen, respecteert Mobiel500 ieders privacy en zal gegevens dus niet voor andere doeleinden gebruiken dan voor het verbeteren van de service aan de gebruiker van Mobiel500. Zonder uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker worden gegevens niet aan derden ter beschikking gesteld. Gegevens zullen nimmer op persoonsniveau gerapporteerd worden. Mobiel500 levert wel informatie aan officieel erkende rechtshandhavers. U machtigt Mobiel500 uw gegevens te verstrekken aan rechtshandhavers indien hiertoe naar het oordeel van Mobiel500 rede toe is.
4.5 Mobiel500 verwijst naar andere websites (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button). Op deze websites valt u onder de privacyregels van die betreffende site. Mobiel500 heeft geen invloed op de inhoud en het beleid van deze sites en dit erkent u.
4.6 Indien u gebruik maakt van de diensten van externe dienstverleners, zoals bij voorbeeld verzekering en of financiering instellingen, dan valt u onder de privacyregels van de desbetreffende dienstverlener. Mobiel500 heeft geen invloed op de inhoud en het beleid van deze sites en dit erkent u.
5 Garantie

Mobiel500 garandeert niet:
5.1 Dat de (tekst van) advertenties juist, accuraat en volledig zijn en dat de aangeboden producten goed van kwaliteit, veilig en niet in strijd met enige wettelijke bepaling zijn.
5.2 Dat uw wederpartij bevoegd is de overeenkomst met u te sluiten, dat de door hem opgegeven (persoonlijke) informatie juist, volledig en actueel is en dat hij de overeenkomst op de juiste wijze zal uitvoeren.
5.3 Dat de site ononderbroken zal werken en vrij zal zijn van fouten; en dat derden haar systemen niet onrechtmatig (zullen) gebruiken.
6 Beveiliging

Mobiel500 spant zich naar alle redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik. Mobiel500 legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

7 Intellectuele eigendomsrechten

7.1 De (intellectuele eigendom)rechten met betrekking tot de site, waaronder begrepen de rechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto's en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, formats, software, merken (inclusief domeinnamen) en overige materialen, berusten bij Mobiel500, haar licentiegevers en/of adverteerders. Indien de auteurs-, handelsrechten of andere rechten in geplaatste advertenties worden geschonden dan is het aan de gedupeerde (adverteerder) om actie te ondernemen richting de schender(s) van zijn of haar rechten. Mobiel500 staat hier buiten en is dus geen partij en speelt hierbij geen rol.
7.2 Het is u niet toegestaan de site op enige wijze ter beschikking te stellen aan derden en/of te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van één hardcopy.
8 Spam / harvesten

Het gebruik van (persoons) gegevens die door derden via de site openbaar zijn gemaakt, waaronder maar niet beperkt tot e-mailadressen, is enkel en alleen toegestaan met het oog op het sluiten van een overeenkomst met de adverteerder direct met betrekking tot het aangebodene of gevraagde. Het is onder geen beding toegestaan (persoons) gegevens te verwerken voor enig ander doel, hetgeen onder meer inhoudt dat het verboden is:
Een adverteerder (ongevraagde) e-mail(s) te zenden, althans e-mail(s) waarvan de inhoud algemeen van aard is en niet direct betrekking heeft op het aangebodene of gevraagde, zulks ongeacht of het boodschappen betreft van commerciële aard.
Een adverteerder (ongevraagde) e-mail(s) te zenden, waarin u uw commerciële producten of diensten aanbiedt, zulks ongeacht of deze producten of diensten (indirect) betrekking hebben op het gevraagde of aangebodene.
E-mailadressen van gebruikers en/of adverteerders van Mobiel500.nl te verzamelen om welke reden dan ook.

9 Uitsluiting

Mobiel500 behoudt zich het recht toe om u uit te sluiten van elk verder gebruik van de site indien u op enige wijze handelt in strijd met deze algemene
voorwaarden, onverminderd het recht van Mobiel500 om nadere rechtsmaatregelen tegen u te nemen en schadevergoeding te eisen.